Baked Eggplant

eggplant with mozzarella, parmesan, fried garlic with pesto & tomato sauce