MARGHERITA

Mozzarella, basil, cherry tomatoes, tomato sauce